Ano ang dating pangalan ng bansang thailand

Ang isang awtoritaryan na estado ay malimit na hindi pumapansin sa mga maliliit na tao na nakikilahok sa mga kilusang panlipunan.

Hindi nito naiisip na ang mga ordinaryong tao ay maaaring magmobilisa ng kilusang pulitikal o panlipunan nang sila-sila lamang.

Kung titingnan natin ang mga puwersang nakilahok sa pangyayari ng ika-28 ng Abril, ang mayorya ng mga ito, batay sa ulat ng media, ay mga tao mula sa lalawigan.

Hindi ako interesado sa kung sino ang namuno sa ganitong kalawak na kilusang panlipunan, kung sino ang may-pakana, o kung saan nagmula ang suporta sa kilusan.Ang paghahanap para sa may-pakana ay hindi makakatulong sa atin na maintindihan ang anuman.Palagi nitong ipinapalagay na may ibang nag-uudyok sa kanila para makilahok, o di kaya’y nasilo ang mga ito sa pamamagitan ng suhol o panloloko.Bagamat ang ganitong mga panunulsol, suhol o panloloko ay maaaring mangyari, hindi pinapaliwanag ng alinman sa mga ito ang mga pagkilos ng mga maliliit na taong aktwal na sumali sa kilusan.

Ang mga ito ay hindi paisa-isang pangyayari, tulad ng pagsalakay sa imbakan ng armas [noong ika-4 ng Enero 2004], ang asasinasyon sa mga opisyal ng pamahalaan, ang pagsusunog sa mga paaralan, o pag-atake sa mga yunit-pulisya ng mga puwersang militante, kundi ay isang kilusan na maraming tao ang may kinalaman.Hindi lamang iisang tao ang may kakayahang manguna o makahikayat ng ganitong karaming tao para magpatupad ng mga ganitong kasingrahas na pagkilos (kahit sa pamamagitan ng pagdodroga).

uefa-europa-league.ru

13 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>